Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Zerknąłem w lusterko i zobaczyłem, jak stoi samotnie w świetle księżyca, w swoim błękitnym szlafroku i majtkach, skamieniała niczym osobliwy posąg. Poczułem, że bebechy mi się przewracają. Zrobiło mi się niedobrze, ogarnął mnie jakiś dziwny smutek i poczucie, że jestem do niczego. 
Kochałem ją. 
— Bukowski - "Kobiety"
Reposted fromhydrosphere hydrosphere vianewbeginning newbeginning
1967 798e 400
Reposted fromtfu tfu viacynamon cynamon
9998 3c50 400
2750 ef8c 400
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viacynamon cynamon
0921 0fe0 400
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viacynamon cynamon
3757 489a 400
Reposted fromkrzysk krzysk viapuszka puszka
3232 733e 400
Reposted fromanananana anananana viacynamon cynamon
5145 d1bb 400
Reposted frommanxx manxx viaeirena eirena
4913 fb24 400

oncewerewomen-inmotion:

Flower power

Reposted fromamatore amatore viabrzask brzask
0172 7a63 400
Reposted fromjestemzero jestemzero viaatramentovva atramentovva
5242 8457 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadzony dzony
4236 2011 400
Reposted fromoll oll viatfu tfu
2902 2582
Reposted fromjecer jecer viaconcarne concarne
3433 41f6 400

alfasteritiko:

Mind Fucking

Reposted fromjecer jecer viaconcarne concarne
7559 ed8d 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaconcarne concarne
2080 dd44 400
Reposted fromNajada Najada viaconcarne concarne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl